Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/numberoneadv/addon_domains/pillarfinance.bg/www/root/wp-content/themes/divi/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
Pillar Finance - Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА pillarfinance.bg

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ под СТРАНИЦАТА се разбира интернет страницата pillarfinance.bg, собственост на дружество „Пилар Финанс” ООД с ИН 203784723.

1.2. ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са два вида:

1/ Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата на „Пилар Финанс” ООД чрез надлежно попълване на електронна форма /формуляр/ за регистрация.

2/ Нерегистрирани – потребителите, които посещават СТРАНИЦАТА без да извършват необходимите действия по регистрация.

1.3. „Сайт” – интернет ресурс, изразяващ се във файлове, програми, текст, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна pillarfinance.bg.

1.4. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са публикувани на интернет СТРАНИЦАТА и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.

1.5. „Партньор“ е всяко лице, с което „Пилар Финанс” ООД с ИН 203784723 се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.

1.6. „Услуги“ са услугите, които СТРАНИЦАТА предлага, които включват, но не се ограничават до:

1.6.1. Счетоводни, консултантски и пейрол услуги;

1.6.2. Подбор на персонал и аутсорсинг;

1.6.3. Предоставяне на възможност за създаване на потребителски профили посредством регистрация и достъп до секции, изискващи регистрация;

1.6.4. Посредничество.

1.7. СТРАНИЦАТА предоставя възможност ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати запитвания за информация, свързана с дейността на дружеството чрез имейл.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Интернет страницата /сайт/ pillarfinance.bg е собственост на търговското дружество „Пилар Финанс” ООД, ИН 203784723, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Тодор Каблешков” № 53. За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, интернет страницата pillarfinance.bg, ще се изписва за краткост: СТРАНИЦАТА.

2.2. Настоящите Общи условия за ползване /за краткост ОБЩИ УСЛОВИЯ/ уреждат предоставяните чрез СТРАНИЦАТА услуги.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

3.1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ в СТРАНИЦАТА сами по себе си представляват договор, който всеки ПОТРЕБИТЕЛ сключва с „Пилар Финанс” ООД като собственик на pillarfinance.bg.

3.2. С влизането в уеб сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и се задължава да ги спазва при използването на сайта, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт.

3.3. Обвързването с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.

3.4. „Пилар Финанс” ООД запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като за това не е длъжен изрично да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всички промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, които „Пилар Финанс” ООД прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки ПОТРЕБИТЕЛ има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯТ е да се запознае с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ преди всяко използване на интернет сайта pillarfinance.bg.

3.5. „Пилар Финанс” ООД може да промени или прекрати всяка услуга или характеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, както и оборудване /хардуер и софтуер/, необходимо за достъп или употреба.

3.6. „Пилар Финанс” ООД не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на Условията и Услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта pillarfinance.bg.

3.7. „Пилар Финанс” ООД няма задължение да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните в СТРАНИЦАТА услуги и не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.

3.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва Услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към СТРАНИЦАТА и нейния собственик.

3.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етика и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

3.10. „Пилар Финанс” ООД има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който не спазва горните изисквания.

3.11. „Пилар Финанс” ООД уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че информацията и съдържанието на СТРАНИЦАТА може да съдържа неточности или да има пропуски и следва да бъдe използванo като спомагателен, а не като основен източник.

4. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. При използването на ресурсите, предмет на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта /новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи и публикации/ са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4.2. Използването на материали от СТРАНИЦАТА е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. „Пилар Финанс” ООД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Пилар Финанс” ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Пилар Финанс” ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

6.2. „Пилар Финанс” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на СТРАНИЦАТА.

6.3. „Пилар Финанс” ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретации на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

6.4. „Пилар Финанс” ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7. ХИПЕРВРЪЗКИ

7.1. Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от „Пилар Финанс” ООД и „Пилар Финанс” ООД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Всеки потенциален спор между „Пилар Финанс” ООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8.2. Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата pillarfinance.bg, използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Връзка с нас
Ако имате въпроси относно този документ, можете да се свържете с нас на:
Тел: +359 889234820
ogi@numberoneadv.bg
www.pillarfinance.bg

Промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на СТРАНИЦАТА
„Пилар Финанс” ООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този нормативен документ за защита на личните данни указва начина, по който „Пилар Финанс” ООД, ИН 203784723, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Тодор Каблешков” № 53, тел.:+359 889234820, имейл: ogi@numberoneadv.bgсъбира, използва, поддържа и предоставя информация, събрана от потребителите /всеки един ПОТРЕБИТЕЛ/ на СТРАНИЦАТА на www.pillarfinance.bg. Този нормативен документ за защита на личните данни е приложим върху интернет СТРАНИЦАТА и нейните продукти и услуги, предоставяни от „Пилар Финанс” ООД.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Информация за лична идентификация

Когато правите запитване / заявка или регистрация /записване за бюлетин/ в нашата интернет страница, Вие може да бъдете помолени да въведете Вашето име, имейл адрес или телефонен номер във връзка с услугите или ресурсите, които предлагаме на нашата СТРАНИЦА. Предоставянето на Вашата лична информация не е задължително. Също така Вие може да посетите страницата ни анонимно. Ние ще съберем информация за лична идентификация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само, ако Вие доброволно ни я предоставите чрез попълване на нашата контактна форма или форма за поръчка на услуга.

Информация за не-лична идентификация

Ние може да съберем не-лична информация за идентификация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ винаги, когато те оперират на нашата СТРАНИЦА. Не-личната информация за идентификация може да включва: име на браузер, вид компютър и техническа информация за инструментите, чрез които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се свързват с нашата СТРАНИЦА. Такива могат да бъдат: операционната система, използвани интернет доставчици и друга подобна информация.

За какво използваме Вашата информация?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:

Да обработим Вашето запитване с цел оферта, консултация, предоставяне на информация, регистрация или друга услуга, предоставена от нас

Да се персонализира Вашия опит с нас /Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на Вашите индивидуални нужди/

Да подобрим обслужването на клиентите ни /Вашата информация ни помага за това по-ефективно да отговаряме на запитванията и нуждите Ви/

Да Ви изпращаме актуална информация, свързана с нашите услуги /при регистрация за нашия бюлетин/

КАК НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да запазим сигурността на Вашата лична информация, когато я въвеждате, изпращате или достъпвате.

Вашата лична информация не се пази на нашите сървъри и електронни устройства.

Изпращането на информация по интернет не е напълно сигурен начин на комуникация и поради това ние не можем да гарантираме сигурността на данните, които се изпращат към нас в електронен вид. Изпращането на такива данни става изцяло с Вашето информирано съгласие.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Вашите данни се съхраняват от нас за срок от 1 /една/ година от датата, на която Вие сте дали изричното си съгласие за това. Ако оттеглите Вашето съгласие преди изтичането на този срок, то Вашите данни ще бъдат изтрити от нашите записи.

РАЗКРИВАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТРАНИ?

Ние не продаваме, не търгуваме и по никакъв начин не трансферираме Вашата информация за лична идентификация на външни страни. Това не включва доверени трети страни, които са наши партньори в управлението на нашата СТРАНИЦА, управлението на нашия бизнес или такива, които Ви обслужват, докато тези страни имат сключено споразумение за конфиденциалност с нас. Ние може да предоставим информация за Вас, ако това е съгласувано според закона или за да защитим нашите или други права, собственост и сигурност. Информация за не-лична идентификация може да бъде предоставяна на други страни с цел маркетинг, реклама или други.

ЛИНКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

По наша преценка, ние можем да включим или да предложим продукти или услуги на трети страни на нашата СТРАНИЦА. Тези трети страни имат отделни и независими политики за защита на личните данни. Поради това ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани страници. Въпреки това ние се стремим да защитим цялостта на нашата СТРАНИЦА и приветстваме всяко мнение за тези страници.

ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

С използването на нашата СТРАНИЦА, Вие се съгласявате с този нормативен документ за защита на личните данни, отказ от права и УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. Ако не сте съгласни с този документ, моля да не използвате нашата СТРАНИЦА. Ако все пак продължите да използвате СТРАНИЦАТА, след публикуването на промените в този документ, това ще означава, че Вие приемате тези промени.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Като субект на лични данни Вие имате право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни /правото „да бъдеш забравен“, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните/ и реда за упражняването им. Ако желаете да получите достъп, да заявите корекция, изтриване, ограничение на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните Ви, моля, изпратете ни имейл на ogi@numberoneadv.bgс ясната заявка за това.

СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние спазваме и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО /Общ регламент относно защитата на данните/. Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

КОНТРОЛЕН ОРГАН

Контролен орган за изпълнението на регламента за защита на личните данни на физическите лица в Република България е КЗЛД. Ако считате, че правата Ви според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО /Общ регламент относно защитата на данните/ са нарушени, Вие можете да подадете жалба до КЗЛД или до компетентния съд.

Надзорни органи

1/ Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2/ Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно този документ за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на:
Тел: +359 889234820
ogi@numberoneadv.bg
www.pillarfinance.bg

ПРОМЕНИ В ДОКУМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Пилар Финанс” ООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Настоящата Политика относно бисквитките се отнася до www.pillarfinance.bg, наричан по-долу за краткост УЕБ САЙТ, който се управлява и поддържа от „Пилар Финанс” ООД, ИН 203784723,със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Тодор Каблешков” № 53, тел.:+359 889234820, имейл: ogi@numberoneadv.bg.

Достъпът и използването от Ваша страна на УЕБ САЙТA са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на УЕБ САЙТA и настоящата Политика относно бисквитките. Моля прочетете ги внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия УЕБ САЙТ. Ако продължите да използвате нашия УЕБ САЙТ, ще се счита, че Вие сте приели тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и Политика относно бисквитките. Като потребител на нашия УЕБ САЙТ имате право да приемете или деактивирате бисквитките.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Какво представлява “бисквитката” /cookie/?

Бисквитката представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида “бисквитка”. “Бисквитките” изпълняват определени функции /включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания/ и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви. Всяка “бисквитка” е уникална за Вашия уеб браузър и ще съдържа известна анонимна информация. “Бисквитката” обикновено съдържа наименованието на домейна, от която идва, “продължителността на живот” на “бисквитката” и стойност /обикновено под формата на произволно генериран номер/.

ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни е 12 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Adwise и др. Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

КОНТРОЛ НАД БИСКВИТКИТЕ в pillarfinance.bg

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху един от бутоните в съобщението за бисквитки: Приемам или Отказвам.

Внимание: отказът от бисквитки ще изтрие всички бисквитки и ще премахне някои бутони и функционалности на сайта. При опит за вход в сайта, вие приемате употребата на сесийни бисквитки. По всяко време можете да приемете бисквитките от тази страница.

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия УЕБ САЙТ да функционира правилно.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 15 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

Тази политика е осъвременена за последен път на 20.02.2020 г.