Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/numberoneadv/addon_domains/pillarfinance.bg/www/root/wp-content/themes/divi/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
Pillar Finance - Счетоводни услуги - Абонамент

Счетоводни услуги

В Пилар Финанс предлагаме пълно счетоводно обслужване на месечен и годишен абонамент.
 

Абонаментно счетоводно обслужване

В Пилар Финанс предлагаме пълно счетоводно обслужване на месечен и годишен абонамент. Можете да се възползвате и еднократно от услугите ни, в зависимост от вашите нужди. Нашата цел е да предоставим на клиентите си спокойствие и сигурност. Подхождаме със специално внимание към всеки клиент, като предоставяме навременна и компетентна счетоводна помощ на разумна цена. В зависимост от нуждите на всеки клиент изготвяме писмени и устни консултации, вписване на промените в търговския регистър, както и провеждане на преговори с ваши контрагенти.

Свържете се с нас за повече информация.

Фирмено счетоводство

Организиране и поддържане на счетоводството на фирмата, следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания от контрагенти, съдействие при преговори.

Индивидуален план

Разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството, съобразно спецификата на Вашата дейност.

Справки

Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ, банки и други.

 

В Пилар Финанс предлагаме пълно счетоводно обслужване на месечен и годишен абонамент.

Счетоводство

Организиране и поддържане на счетоводната отчетност на дружеството, съобразена с изискванията на законодателството.

Какво включват предлаганите от нас счетоводни услуги:

N

Изготвяне на необходимите документи, свързани със задължението на фирмата към бюджета – осигурителни и данъчни;

 
N

Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с предмета на вашата дейност;

 
N

Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати на месец;

 
N

Изготвяне на уведомление по чл. 62 от КТ;

 
N

Годишни данъчни декларации – определяне на данъка, попълване и подаване на данъчна декларация;

 
N

Обработване на месечните извлечения от банковите сметки;

 
N

Начисляване на амортизация на активи, собственост на предприятието – съставяне на амортизационен план и начисляване на амортизации;

 
N

Осъществяване на комуникация между клиента и банките.

 
N

Изготвяне при необходимост на допълнителни справки, касаещи дейността на фирмата;

 
N

Текущо счетоводство и последващ контрол на първични документи, включващи проверка , класиране и съхранение;

 
N

Осигуряване на всички необходими документи и образци за счетоводната отчетност;

 
N

Начисляване на дължими трудови и извън трудови възнаграждение за месеца;

 
N

Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;

 
N

Документи за прекратен трудов договор – уведомления, трудови книжки, служебни бележки;

 
N

Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута;

 
N

Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата;

 
N

Изготвяне и подаване на Дневник на покупките, дневник на продажбите и справка-декларация по Закона за данък върху добавена стойност и останалите декларации, имащи отношение към възстановяване на ДДС по електронен път;

 
N

Обработка на документи свързани с командировки, обработка и изготвяне на авансов отчет за периода;

 
N

Обработка и подаване на VIES декларации за фирми, търгуващи с държави от ЕС;

 

Други услуги

 
 • Организиране и поддържане на счетоводството на фирмата, следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания от контрагенти, съдействие при преговори;
 • Разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството, съобразно спецификата на Вашата дейност;
 • Как да оптимизирате своите разходи;
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки и други;
 • Организиране и поддържане на счетоводната отчетност на дружеството, съобразена с изискванията на законодателството;
 • Счетоводство, ТРЗ и личен състав;
 • Изготвяне и поддържане на досиета на служителите и работниците – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и други необходими документи;
 • Контрол върху счетоводните записвания и равенството между синтетичните и аналитичните счетоводни регистри на дружеството;
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации;
 • Изготвяне и обявяване на годишен финансов отчет (ГФО), в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети или Счетоводни стандарти за малки и средни предприятия в Република България;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори;
 • Следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне или ДДС за възстановяване);
 • Изчисляване на амортизационните отчисления;
 • Изготвяне и поддържане на ведомости за заплати на служители и работници;
 • Подаване и поддържане на ведомости за заплати на служители и работници;
 • Подаване на уведомления по реда на чл. 62 от Кодекса на труда за назначаване или освобождаване на работници и служители;
 • Изготвяне на годишен финансов отчет – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните активи, отчет за капитала и тяхното подаване;
 • Изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 – начисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изготвяне на платежни документи – тяхното подаване и заплащане;
 • Изготвяне и на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне и подаване на данъчни декларации по реда на ЗКПО;
 • Изготвяне и подаване на справки и данъчни декларации по реда на ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване справки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне на междинни и годишни консолидирани финансови отчети на дружеството;
 • Подаване на болничните листове в НОИ;
 • Съдействие и участие при определяне на себестойност на производства на дружеството;
 • Представителство пред органите на приходната администрация и други компетентни органи на НАП, при извършване от тях на проверки и ревизии;
 • Представителство пред Инспекцията по труда във връзка с извършената проверка;
 • Извършване на годишни инвентаризации на активи и пасиви на дружеството;
 • Своевременно осведомяване на настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателство;