Пейрол услуги

Екипът на Пилар Финанс гарантира точност и сигурност в изготвянето на необходимата документация.

Предимствата от пейрол услугите, които предлагаме са

Пейрол услугите включват различни нормативни и юридически аспекти и изискват непрекъснато следене на промените в законовата уредба. Екипът на Пилар Финанс гарантира точност и сигурност в изготвянето на необходимата документация. Ние разполагаме с подходящите софтуерни програми и можем да ви предложим 80% от услугата онлайн.

Бърза реакция

Кратко време за реакция и финализиране на пейрол обработките

Репортинг

Широкообхватен стандартизиран месечен репортинг пакет, както и индивидуални отчети според нуждите на клиента

Данни

Точност, навременно начисляване, обработване и изпращане към клиента на данните за заплатите и осигуровките

Дати за плащане

Гъвкавост и съобразяване на датите за плащане на заплати спрямо нуждите и корпоративните стандарти на клиента

Какво се включва в предлаганите от нас пейрол услуги

N

Поддръжка на електронни трудови досиета на служителите

N

Поддръжка на трудови досиета на служителите, изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяван

N

Изчисляване на трудовите и извънтрудовите възнаграждения и осигурителни вноски, съобразно подадена информация за отсъствия, доплащания и удръжки

N

Изчисляване на основна работна заплата, доплащания и обезщетения по КТ, бонуси и удръжки на персонала

N

Изчисление на възнаграждения по извънтрудови правоотношения и изготвяне на документите за плащане

N

Съставяне на месечна ведомост за заплати

N

Изчисляване на осигуровките и данъците, свързани с възнагражденията и изготвяне на платежните документи. Платежните документи се представят на електронен носител, чрез пасивно банкиране или чрез агентска сметка. Изпращане на фишове за заплати на служителите по електронен път

N

Изготвяне на масов превод за възнагражденията

N

Предоставяне на обобщени месечни справки за начислените възнаграждения, добавки, удръжки, данъци и осигуровки – ведомост за заплати и справка за осчетоводяване

N

Обработка на ваучери за храна, транспортни разходи, допълнителни медицински застраховки и осигуряване, карти за спорт

N

Спазване на новите GDPR изисквания

N

Консултации по осигурително законодателство

N

Участие при извършването на ревизии и проверки от НАП, НОИ и Инспекция по труда

N

Подаване на данни към оторизиран служител, необходими за годишната справка за провизиите

N

Изготвяне на периодични и годишни справки за Националния Статистически Институт

N

Месечно изготвяне и подаване на информация към НАП за персоналния регистър (декл. обр. 1) и декларация обр. 6 с обобщените данни за дължимите осигуровки и данъци. Изготвяне и подаване на файлове за ТП на НОИ, свързани с обезщетенията на служителите